من او را دوست داشتم-آنا گاوالدا

 

عنوان کتاب :

من او را دوست داشتم

در بارۀ کتاب: کتاب در مورد زندگی است، زندگی روزمره، زندگی که می توانی با آن همآهنگ  باشی یا بر ضد آن. ولی در نهایت می بینی اگر نخواهی با آن باشی برایت هیچ نمی ماند.

زندگی یعنی زندگی و دیگر هیچ

نویسنده :

آنا گاوالدا

 (به فرانسوی: Anna Gavalda )

مترجم :

الهام دارچینیان

ناشر :

قطره

چاپ اول :

 

موضوع :

 معنویت (آگاهی- خود )

 هستی آهنگ هستي)

 انسان و رابطه (انسان - عشق انسان)

  زندگي و قواعد بازي ( تفاهم و توافق، تقاضا امر دستور)

 حال( شامل شادی، غم، ترس، خشم، مهربانی، صمیمیت)

 

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

زندگی حتی وقتی انکارش می کنی

حتی وقتی نادیده اش می گیری

حتی وقتی نمی خواهی اش از تو قوی تر است...

از هر چیز دیگری قوی تر است...

آدم هایی که از بازداشتگاه های اجباری برگشته اند دوباره زاد و ولد کردند!

مردان و زنانی که شکنجه دیده بودند و مرگ نزدیکانشان و سوخته شدن خانه هاشان را دیده بودند!

دوباره به دنبال اتوبوس ها دویدند!

به پیش بینی هواشناسی با دقت گوش کردند و دخترهایشان را شوهر دادند!

باور کردنی نیست اما همین گونه است!

زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است...

باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد!

آن قدر که اشک ها خشک شوند!

باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد!

به چیز دیگری فکر کرد!

باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد!

 

 

لینکها

 

 

 

نام پژوهشگر : امیر صفری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.