شیرینی ملانصرالدین

مي گويند روزي ملانصرالدين به همسرش گفت : برايم شيريني درست کن که تعريف اش را از ثروتمندان زياد شنيده ام .

همسرش مي گويد : آرد گندم نداريم . ملا مي گويد : آرد جو استفاده کن....

همسرش مي گويد شير هم نداريم . ملا مي گويد به جاي آن آب بريز.

همسرش مي گويد شکر هم نداريم ملا پاسخ مي دهد شکر نمي خواهد .

همسرش دست به کار مي شود و با آرد جو و آب به اصطلاح شيريني مي پزد .

ملا بعد از خوردن قيافه اش در هم مي رود و مي گويد : عجب ذائقه بدي دارند اين ثروتمندان.