دیدگاه گورخری

img dastan general

 از گورخری پرسیدم : تو سفیدی راه راه سیاه داری؛ یا اینکه سیاهی، راه راه سفید داری؟                                                                                                                                           

                                                                                       


گورخر به جای جواب دادن پرسید:

تو خوبی فقط عادت های بد داری، یا بدی و چندتا عادت خوب داری؟

ساکتی بعضی وقت ها شلوغ می کنی، یا شیطونی و بعضی وقتها ساکت میشی؟

ذاتا خوشحالی بعضی روزها ناراحتی، یا ذاتا افسرده ای و بعضی روزها خوشحالی؟

لباس هات تمیزن فقط پیراهنت کثیفه، یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟!

و من دیگه هیچ وقت از گورخرها در باره ی راه راهاشون چیزی نپرسیدم!

 

"شل سیلور استاین"

دیدگاه گور خری در روانشناسی یعنی آدمها را مجموعه ای از ویژگیهای بد و خوب بدانیم.

هیچکس بد مطلق و یا خوب مطلق نیست.


 

img telegram join2