قناعت به خاكستر!

img dastan general

ازآورده اند که شیخ ابوسعید ابوالخیر روزی در نیشابور با جمعی بسیار به کویی می رفتند ، زنی پاره ای خاکستر از بام می انداخت ، بعضی از آن بر جامه شیخ افتاد ، شیخ از آن متاثر نگشت .

 

 

 

 

جمع در اظطراب آمدند و خواستند که حرکتی کنند با صاحبخانه . شیخ ما گفت آرام گیرید! کسی که مستوجب آتش بود با او به خاکستر قناعت کنند ، بسیار شکر واجب آید . جمله جمع را وقت خوش گشت و هیچ آزاری به کسی نرسانیدند وبسیار بگریستند .

https://telegram.me/kalamezendeh1