برنامه برگزاری همایشهای پژوهشگاه کلام زنده در بهمن و اسفند96

 

hamayesh schedule 96m1011

 

✅ شیراز :

???? همایش کودک درون خردسالان ۶۰
برگزاری : ۵ بهمن
مدرس: شیوا صادقی

ثبت‌نام :
09173014238

????????????????????????

✅ بوشهر :

???? همایش دیدن ۴۵۵
برگزاری : ۵ الی ۸ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09173221385 - 09178767851

????????????????????????

✅ تهران :

???? همایش میثاق با براکا
برگزاری : ۶ بهمن
مدرس: استاد کورش سلیمی
ساعت : ۸ الی ۲۱

ثبت‌نام :

02188511988 - 02126423724

????????????????????????

✅ کرمان :

???? همایش دیدن ۴۵۶
برگزاری : ۱۰ الی ۱۳ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09330000368 _ 03432439011

????????????????????????

✅ مشهد :

???? همایش دیدن ۴۵۷
برگزاری : ۱۰ الی ۱۳ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

05136028056 - 05136018033 - 09158255010

????????????????????????

✅ شیراز :

???? همایش براکا ۹
برگزاری : ۱۱ الی ۱۳ بهمن
مدرس: استاد کورش سلیمی

ثبت‌نام :
09173014238

????????????????????????

✅ مشهد :

???? همایش تمرکز حواس ۱۰
برگزاری :۱۴ بهمن
مدرس: استاد افسانه سلیمی
ساعت : ۱۴/۳۰ الی ۲۱/۳۰
ثبت‌نام :

05136028056 - 05136018033 - 09158255010

????????????????????????

✅ کرمان :

???? همایش عشق پایان بازیست ۷۰
برگزاری : ۱۶ بهمن
مدرس: استاد افسانه سلیمی
ساعت: ۱۳/۳۰ الی ۲۲
ثبت‌نام :

09330000368 - 03432439011

????????????????????????

✅ کرج :

???? همایش دیدن ۴۵۸
برگزاری : ۱۷ الی ۲۰ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09123890787 - 09013187646 - 02633514500

????????????????????????

✅ تبریز :

???? همایش دیدن ۴۵۹
برگزاری : ۱۷ الی ۲۰ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09033335728 - 04133293995

????????????????????????

✅ شیراز :

???? همایش دیدن ۴۶۰
برگزاری : ۲۴ الی ۲۷ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09173014238

????????????????????????

✅ گیلان :

???? همایش دیدن ۴۶۱
برگزاری : ۲۴ الی ۲۷ بهمن
راهنمایی و ثبت‌نام :

09116491990

????????????????????????

✅ تهران :

???? همایش براکا ۱۰
برگزاری : ۲۵ الی ۲۷ بهمن
مدرس: استاد کورش سلیمی
ثبت‌نام :

02188511988 - 02126423724

????????????????????????

✅ کرج :

???? همایش تمرکز حواس ۱۱
برگزاری : ۳۰ بهمن
مدری: استاد افسانه سلیمی
ساعت: ۱۴/۳۰ الی ۲۱/۳۰
ثبت‌نام :

09123890787 - 09013187646 - 02633514500

????????????????????????

✅ تهران :

???? همایش دیدن ۴۶۲
برگزاری : ۱ الی ۴ اسفند
راهنمایی و ثبت‌نام :

88511988 - 26423724

????????????????????????

✅ بندرعباس :

???? همایش دیدن ۴۶۳
برگزاری : ۱ الی ۴ اسفند
راهنمایی و ثبت‌نام :

09393389737 - 09356762009

????????????????????????

✅ کرمان :

???? همایش براکا ۱۱
برگزاری : ۲ الی ۴ اسفند
مدرس: استاد کورش سلیمی
ثبت‌نام :

09330000368 - 03432439011

????????????????????????

✅ مشهد :

???? همایش والد ، بالغ ، کودک ۶
برگزاری : ۱۴ اسفند
مدرس: استاد افسانه سلیمی
ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۲۱/۳۰
ثبت‌نام :

05136028056 - 05136018033 - 09158255010

????????????????????????

✅ کرمان :

???? همایش دیدن ۴۶۴
برگزاری : ۱۵ الی ۱۸ اسفند
راهنمایی و ثبت‌نام :

09330000368 - 03432439011

????????????????????????

✅ مشهد :

???? همایش دیدن ۴۶۵
برگزاری : ۱۵ الی ۱۸ اسفند
راهنمایی و ثبت‌نام :

05136028056 - 05136018033 - 09158255010

????????????????????????

????????????????????????????

???? ورود به گروه آشنایی با دیدن:

https://t.me/joinchat/BQkAe0CP4mCzOQzWM-9avA

????????????????????????????

???? ورود به گروه آشنایی با مبانی براکا

https://t.me/joinchat/BQqq8kAAIWCPGpDO9T9pnA

‌ ????????????????????????????