برنامه بهمن ماه 96

برگزاری دوره ها در بهمن ماه ۱۳۹۶

ایام هفته

تاریخ

تهران

شهرستان

یکشنبه

1/11

 
 

دوشنبه

2/11

 
 

سه شنبه

3/11

 
 

چهارشنبه

4/11

 
 

پنجشنبه

5/11

 

کودک درون خردسالان 60 شیراز

همایش دیدن 455 بوشهر

جمعه

6/11

میثاق با براکا

همایش دیدن 455 بوشهر

شنبه

7/11

 

همایش دیدن 455 بوشهر

یکشنبه

8/11

 

همایش دیدن 455 بوشهر

دوشنبه

9/11

 
 

سه شنبه

10/11

 

همایش دیدن 457 مشهد

همایش دیدن 456 کرمان

چهارشنبه

11/11

 

همایش دیدن 457 مشهد

همایش دیدن 456 کرمان / همایش براکا 9 شیراز

پنجشنبه

12/11

 

همایش دیدن 457 مشهد

همایش دیدن 456 کرمان / همایش براکا 9 شیراز

جمعه

13/11

 

همایش دیدن 457 مشهد

همایش دیدن 456 کرمان / همایش براکا 9 شیراز

شنبه

14/11

 

کپسول تمرکز حواس 10 مشهد

یکشنبه

15/11

 
 

دوشنبه

16/11

 

همایش عشق پایان بازیست 70 کرمان

سه شنبه

17/11

 

همایش دیدن 458 کرج

همایش دیدن 459 تبریز

چهارشنبه

18/11

 

همایش دیدن 458 کرج

همایش دیدن 459 تبریز

پنجشنبه

19/11

 

همایش دیدن 458 کرج

همایش دیدن 459 تبریز

جمعه

20/11

 

همایش دیدن 458 کرج

همایش دیدن 459 تبریز

شنبه

21/11

 
 

یکشنبه

22/11

 
 

دوشنبه

23/11

 
 

سه شنبه

24/11

 

همایش دیدن 460 شیراز

همایش دیدن 461 گیلان

چهارشنبه

25/11

همایش 10 براکا تهران

همایش دیدن 460 شیراز

همایش دیدن 461 گیلان

پنجشنبه

26/11

همایش 10 براکا تهران

همایش دیدن 460 شیراز

همایش دیدن 461 گیلان

جمعه

27/11

همایش 10 براکا تهران

همایش دیدن 460 شیراز

همایش دیدن 461 گیلان

شنبه

28/11

 
 

یکشنبه

29/11

 
 

دوشنبه

30/11

 

کپسول تمرکز حواس 11 کرج